นางสาววรัญญพัชร พงษ์หนองโน

ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

วุฒิการศึกษา สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

" การรับฟังความคิดเห็น คือเรื่องที่สำคัญมากๆ หัวหน้าบางคนปิดกั้นโอกาสการแสดงความคิดเห็นของคนในทีม เอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จะส่งผลให้การทำงานราบรื่นมากขึ้น เพราะได้แนวคิดใหม่ๆ ได้พูดคุยกันมากขึ้น ดังนั้น ทุกความคิดเห็นมีคุณค่า ทุกเสียงมีความหมาย เป็นประโยชน์ต่อทีมมากๆ อย่ามองข้ามเด็ดขาด "

นายภูมิพงษ์ วงศ์สุวรรณ

เว็บไซต์ครูภูมิพงษ์

นายวัลเฉลิมชัย พลนวพัฒน์

เว็บไซต์ครูวัลเฉลิมชัย

นายปณิธาน บุตรแก้ว

เว็บไซต์ครูปณิธาน

นายกิตติธัช บุญรัมย์

เว็บไซต์ครูกิตติธัช