นางสาวฐิติชล เถาว์ศิริ

หัวหน้าสาชาวิชาสถาปัตยกรรม

นายภูมิพงษ์ วงศ์สุวรรณ

ครู

นางสาววรัญญพัชร พงษ์หนองโน

ครู